Binnen de provincie

Provincies zijn onder andere verantwoordelijk voor de inrichting van het landelijk gebied, een bereikbare regio en het regionaal economisch beleid. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf bepalen waar zij bedrijventerreinen willen vestigen.

Profielen met elkaar vergeleken

2016 Statenleden Gedeputeerden CdK's
Totaal aantal ambtsdragers 570 60 12
Gemiddelde leeftijd 48 50 -
Vrouwelijk geslacht 35% 27% 8%
Is hoogopgeleid (wo/hbo) 92% 93% -
Heeft een Nederlandse achtergrond 90% 95% -
Arbeidsverleden

Raadslid (42%)

Wethouder (12%)

Raadslid (50%)

Wethouder (40%)

Statenlid (80%)

-
Heeft andere betaalde baan ernaast

88%

1. zelfstandige

2. bedrijfsleven

3. gemeente of onderwijs

- -
Tenminste 8 jaar ervaring in openbaar bestuur 35% 75% -
Meest voorkomende politieke signatuur

1. CDA

2. VVD

3. D66 of SP

1. CDA of VVD

2. D66

3. SP

1. CDA of VVD

2. PvdA

Taken provincie

  • bepaalt of steden en dorpen kunnen uitbreiden en waar bedrijventerreinen en kantorenparken mogen worden aangelegd. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening;
  • bepaalt waar wegen, spoorwegen, scheepvaartverbindingen, industriegebieden, agrarische en natuurgebieden en recreatieve voorzieningen komen. Daarvoor maakt de provincie zogeheten structuurplannen. Gemeenten houden hier rekening mee bij het maken van hun bestemmingsplannen;
  • is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van provinciale wegen, fietspaden en bruggen;
  • zorgt voor schoon zwemwater en veilige routes voor vrachtwagens met gevaarlijke stoffen. Dit staat in de nationale milieuwetgeving;
  • realiseert nieuwe natuur en behoudt huidige natuur;
  • houdt toezicht op de naleving van milieuwetten voor lucht, bodem en water. Daarnaast gaat de provincie verontreiniging tegen, bijvoorbeeld door bodemsanering;
  • zorgt dat op elke plek in de provincie binnen 15 minuten een ambulance ter plaatse kan zijn;
  • houdt toezicht op de waterschappen;
  • houdt toezicht op de gemeenten. De gemeenten laten elk jaar hun begroting en jaarrekening goedkeuren door het college van Gedeputeerde Staten.