Commissaris van de Koning: politieke ambtsdrager in de provincie

De commissaris van de Koning (cvdK) is voorzitter en lid van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie. De cvdK is ook voorzitter van Provinciale Staten, maar is daar geen lid van. Provinciale staten zijn de volksvertegenwoordigers van de provincie. De commissaris vertegenwoordigt de regering in de provincie. De commissaris van de Koning (cdK) wordt voor een periode van zes jaar door de Kroon benoemd.

Benoeming en herbenoeming van de commissaris van de Koning

Lees meer over het benoemingsproces van de commissaris van de Koning.

Taken van commissaris van de Koning

De commissaris van de Koning (cvdK) heeft verschillende taken en bevoegdheden. De commissaris is zowel de voorzitter van Provinciale Staten als van Gedeputeerde Staten. Als lid maakt hij ook deel uit van Gedeputeerde Staten. In deze rollen ziet hij onder meer toe op de kwaliteit van het provinciale beleidsproces en besluitvormingsproces.

De cvdK ziet erop toe dat het beleidsproces van de provincie goed verloopt. Hij is ook verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en de openbare orde en veiligheid in de provincie. Hij coördineert de hulpdiensten als een ramp in meerdere gemeenten tegelijk gebeurt. De taken van de cvdK staan in de Provinciewet en de Ambtsinstructie commissarissen van de Koning.

Naast de provincietaken heeft de commissaris van de Koning ook enkele rijkstaken. Zo stimuleert hij de samenwerking tussen instellingen en organisaties in de provincie. De commissaris gaat regelmatig op werkbezoek bij de gemeenten in de provincie. Daarnaast heeft de commissaris een rol in het proces van benoeming of herbenoeming van burgemeesters. Niet alleen maakt hij de eerste selectie van de kandidaten, hij ziet er ook op toe dat het proces volgens de regels gebeurt. Ook zorgt de cvdK ervoor dat de behandeling van bezwaarschriften en klachten goed verloopt.

Al jarenlang bedraagt het aantal vrouwelijke cdk’s één of twee.