Integriteit & Veiligheid

Politieke ambtsdragers hebben in hun functie te maken met een aantal specifieke regels. Zoals regels rond nevenfuncties en integriteit.

Verantwoorden over kosten en voorzieningen

Politieke ambtsdragers moeten zich altijd kunnen verantwoorden over de vergoeding van kosten of het gebruik van voorzieningen. Ze moeten verantwoord met publiek geld omgaan en hun kosten inzichtelijk kunnen maken. Declaraties van bewindspersonen worden gepubliceerd op de pagina's van de ministeries.

Regels rond nevenfuncties

Heeft een politieke ambtsdrager een nevenfunctie? Dan gelden er regels voor openbaarmaking van de nevenfunctie en de inkomsten daaruit. Daarnaast kunnen regels gelden voor de verrekening of afdracht van inkomsten uit de nevenfunctie.

Voor ambtsgebonden nevenfuncties gelden andere verrekenregels dan voor niet-ambtsgebonden nevenfuncties. Ambtsgebonden nevenfuncties zijn nevenfuncties die iemand automatisch heeft als hij of zij een bepaald ambt uitoefent. Niet-ambtsgebonden nevenfuncties vervult iemand op persoonlijke titel.

Integriteit politieke ambtsdragers

Van politieke ambtsdragers wordt verwacht dat zij van onbesproken gedrag zijn. De Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen geldt hierbij als leidraad. De Handreiking bevat de Modelgedragscodes voor volksvertegenwoordigers en (dagelijkse) bestuurders. Meer informatie over bestuurlijke integriteit van Nederlandse politieke ambtsdragers staat in de toolkit van de VNG op https://vng.nl/toolkit-integriteit-bestuurders.

Bekijk ook: Handreiking integriteitstoetsing

Veiligheid politieke ambtsdragers

Voor politieke ambtsdragers is het belangrijk dat zij gemakkelijk benaderbaar zijn en open in de samenleving kunnen staan. De besluiten die zij nemen, treffen burgers vaak rechtstreeks. Zij kunnen voor hen verstrekkende gevolgen hebben. Dat kan bij burgers emoties oproepen en leiden tot grensoverschrijdend gedrag zoals:

  • uitschelden en beledigen;
  • persoonlijke bedreiging of bedreiging aan het adres van familie;
  • stalken en fysieke agressie.

Het effect van dit grensoverschrijdend gedrag kan aanzienlijk zijn.
Op de website Agressievrijwerk.nl vinden politieke ambtsdragers onder meer de Toolkit Veilig Bestuur. De toolkit bevat:

  • diverse instrumenten voor de aanpak van agressie;
  • informatie over het stelsel Bewaken en Beveiligen.