Beleidsprioriteiten inclusief en divers bestuur

Bij het werken aan een inclusief en divers bestuur heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties drie prioriteiten opgesteld. Deze prioriteiten zijn afgeleid uit de Kamerbrief die in juli 2019 door minister Ollongren is verstuurd als beleidsreactie op een rondetafelgesprek over vrouwen in het openbaar bestuur. De maatregelen die gekoppeld zijn aan de prioriteiten beperken zich echter niet tot vrouwen. Ze besteden ook aandacht aan onder andere politieke ambtsdragers met een migratieachtergrond en politieke ambtsdragers met een beperking.

Werken aan een inclusieve selectie en inclusieve selectieprocedures

Bij de selectie van politieke ambtsdragers is het belangrijk om speciale aandacht te besteden aan mensen uit ondervertegenwoordigde groepen, omdat zij tijdens het selectieproces vaak tegen meer belemmeringen aanlopen. Vanuit de gedachte dat iedereen een gelijkwaardige kans verdient om toe te treden tot ons openbaar bestuur, heeft het ministerie van BZK op dit terrein meerdere activiteiten ontplooid, waaronder:

Actief uitnodigen van talent uit ondervertegenwoordigde groepen

Het creëren van een diverse en inclusieve groep politieke ambtsdragers begint bij de werving: actief op zoek gaan naar talent uit ondervertegenwoordigde groepen is een belangrijke stap in het inclusiever en diverser maken van ons openbaar bestuur. Het ministerie van BZK ontplooit in dit kader verschillende activiteiten, waaronder:

  • Talent uit ondervertegenwoordigde groepen uitnodigen voor oriëntatieprogramma's, zoals de cursus Politiek Actief. Deze cursus is voor iedereen die erover nadenkt om politiek actief te worden, maar nog niet precies weet wat de mogelijkheden zijn. Ook voor mensen die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming is deze cursus geschikt.
  • Vacatures voor commissarissen van de Koning en burgemeesters actief onder de aandacht brengen van een divers publiek.
  • Het opzetten van het Politieke Vrouwen netwerk. Dit is een netwerk waar vrouwelijke aspiranten zich kunnen oriënteren, vrouwelijke politici zich kunnen ontwikkelen en waar deze groepen elkaar kunnen ontmoeten. De laatste editie van het jaarlijkse netwerkevenemnt is ook terug te kijken.

Werken aan een inclusieve en uitnodigende cultuur en werkklimaat en een goede toerusting in het ambt

Om de inclusiviteit en diversiteit van ons openbaar bestuur te vergroten, is het belangrijk dat de politieke cultuur die in onze volksvertegenwoordigende en bestuurlijke organen heerst aantrekkelijk en uitnodigend is voor iedereen.

Het mag niet zo zijn dat (in)formele politieke tradities, gebruiken en gewoontes bepaalde groepen buitensluiten. Ook is het belangrijk dat we alle politieke ambtsdragers goed ondersteunen bij de uitvoering van hun taken, door ons ondersteuningsaanbod aan te laten sluiten op de uiteenlopende wensen en behoeften van een inclusieve en diverse groep ambtsdragers. Het ministerie van BZK ontplooit in dit kader verschillende activiteiten, waaronder: