Benoemingen

Sommige ambtsdragers worden bij Koninklijk Besluit benoemd. Hoe gaat dat in zijn werk? De procedure verloopt zorgvuldig en staat voor alle Nederlanders open, los van partijlidmaatschap.

Burgemeesters

Wanneer een burgemeestersvacature wordt opengesteld, maken de gemeentelijke fractievoorzitters - soms met inbreng van burgers - een profielschets en een reglement voor de vertrouwenscommissie. Een commissaris ontvangt namens de vertrouwenscommissie de profielschets in een openbare raadsvergadering, waarna de sollicitatietermijn start. Iedereen kan op de vacature solliciteren.

Vervolgens spreekt de commissaris met veelbelovende kandidaten. Ook wint de commissaris inlichtingen in. Na het voorwerk spreekt de commissaris met de gemeentelijke vertrouwenscommissie over de benoembare kandidaten. In dat gesprek wordt de definitieve selectie vastgesteld.

Dan treedt de commissaris terug, voert de vertrouwenscommissie gesprekken met de kandidaten en bepaalt de commissie twee namen in voorkeursvolgorde. Daaruit kiest de gemeenteraad in beslotenheid. Alleen de eerste keuze wordt openbaar. Vervolgens stuurt de commissaris de voordracht aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister spreekt de voorgedragen kandidaat en ontvangt eventuele AIVD- en FIOD-informatie. Als er geen bijzonderheden zijn, draagt de minister de benoeming voor bij de Kroon. De procedure wordt afgerond met de installatie van de burgemeester.

Het benoemen van een nieuwe burgemeester kan al gauw een paar maanden in beslag nemen. De doorlooptijd van de benoemingsprocedure is 8 maanden. Het selectieproces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats, om de privacy van sollicitanten te beschermen. Na de benoeming vinden op regelmatige basis klankbordgesprekken plaats tussen een deel van de gemeenteraad en de burgemeester en na zes jaar volgt een herbenoemingsgesprek. Een overzicht van het (her)benoemingsproces vind je op de pagina over de kroonbenoemde burgemeester.