Kroonbenoeming burgemeester

Het benoemen van een nieuwe burgemeester kan al gauw een paar maanden in beslag nemen. De doorlooptijd van de benoemingsprocedure is ongeveer 8 maanden.

Het selectieproces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats, om de privacy van sollicitanten te beschermen. Na de benoeming vinden op regelmatige basis klankbordgesprekken plaats tussen een deel van de gemeenteraad en de burgemeester en na zes jaar volgt een herbenoemingsgesprek. De zittende burgemeester weegt af of hij/zij voor herbenoeming in aanmerking wil komen en, zo ja, onder welke condities. De gemeenteraad formuleert een oordeel over het functioneren van de burgemeester in de vorm van een aanbeveling inzake de herbenoeming. Wordt de burgemeester niet herbenoemd, dan volgt een nieuwe benoemingsprocedure.

Cyclus burgemeestersbenoeming, klankborden en herbenoeming

Het ministerie van BZK heeft de procedure voor burgemeestersbenoemingen verder uitgewerkt in de circulaire Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester en in de Handreiking burgemeesters: Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid. Deze documenten richten zich met name op de direct betrokkenen zoals griffiers en leden van de vertrouwenscommissies. De belangrijkste stappen staan in de tijdlijn hieronder.

Burgemeestersbenoemingen, klankbordgesprekken en herbenoemingenDe procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, de klankbordgesprekken met de gemeenteraad en herbenoeming.