Kroonbenoeming burgemeester

Het benoemen van een nieuwe burgemeester kan al gauw een paar maanden in beslag nemen. De doorlooptijd van de benoemingsprocedure is 8 maanden.

Het selectieproces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats, om de privacy van sollicitanten te beschermen. Na de benoeming vinden op regelmatige basis klankbordgesprekken plaats tussen een deel van de gemeenteraad en de burgemeester en na zes jaar volgt een herbenoemingsgesprek. De zittende burgemeester weegt af of hij voor herbenoeming in aanmerking wil komen en, zo ja, onder welke condities. De gemeenteraad formuleert een oordeel over het functioneren van de burgemeester in de vorm van een aanbeveling inzake de herbenoeming. Wordt de burgemeester niet herbenoemd, dan volgt een nieuwe benoemingsprocedure.

Cyclus burgemeestersbenoeming, klankborden en herbenoeming

Het ministerie van BZK heeft de procedure voor burgemeestersbenoemingen verder uitgewerkt in de Circulaire "Benoeming, functioneringsgesprekken en herbenoeming burgemeester" en in de "Handreiking burgemeesters: Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid". Deze richten zich met name op de direct betrokkenen zoals griffiers en leden van de vertrouwenscommissies. De belangrijkste stappen staan in de tijdlijn hieronder.

Burgemeestersbenoemingen, klankborden en herbenoemingDe procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, de klankbordgesprekken met de gemeenteraad en herbenoeming