Kroonbenoeming burgemeester

De benoemingsprocedure voor een nieuwe burgemeester duurt ongeveer 8 maanden.

Het selectieproces vindt grotendeels achter gesloten deuren plaats, om de privacy van sollicitanten te beschermen. Na de benoeming vinden regelmatig klankbordgesprekken plaats tussen een afvaardiging uit de gemeenteraad en de burgemeester.

Na zes jaar volgt een herbenoemingsgesprek. De zittende burgemeester weegt af of hij/zij voor herbenoeming in aanmerking wil komen en, zo ja, onder welke voorwaarden. De gemeenteraad formuleert een oordeel over het functioneren van de burgemeester, in de vorm van een aanbeveling inzake de herbenoeming. Wordt de burgemeester niet herbenoemd, dan volgt een nieuwe benoemingsprocedure. De commissaris van de Koning kan indien nodig tijdens de procedure een waarnemend burgemeester benoemen.

Het ministerie van BZK heeft de procedure voor burgemeestersbenoemingen verder uitgewerkt in de circulaire Benoeming, klankbordgesprekken en herbenoeming burgemeester en in de Handreiking burgemeesters: Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid. Deze documenten richten zich met name op de direct betrokkenen zoals griffiers en leden van de vertrouwenscommissies.

De stappen van een burgemeestersbenoeming zijn vertaald naar een heldere infographic. Gemeenten kunnen de pdf gebruiken om burgers op een laagdrempelige manier te informeren over dit proces. De belangrijkste stappen uit de benoeming zijn ook terug te lezen in de tijdlijn hieronder.

Burgemeestersbenoemingen, klankbordgesprekken en herbenoemingen

De procedure om te komen tot een kroonbenoemde burgemeester, de klankbordgesprekken met de gemeenteraad en herbenoeming.