Vacature commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland (circa 3.805.000 inwoners), vacant per 1 september 2024.

Provinciehuis Zuid-Holland
Beeld: ©Provincie Zuid-Holland

De bezoldiging behorende bij het ambt van commissaris van de Koning bedraagt € 13.557,59 bruto per maand.

De Minister heeft onlangs Provinciale Staten van Zuid-Holland gehoord over de eisen van bekwaamheid en geschiktheid die aan de te benoemen commissaris van de Koning worden gesteld.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

BZK streeft naar meer diversiteit en representativiteit in het openbaar bestuur vanuit het idee dat een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis bijdraagt aan een beter openbaar bestuur.

Indien u voor de functie in aanmerking wenst te komen, wordt u uitgenodigd dit uiterlijk 8 maart 2024 kenbaar te maken. Uw sollicitatie dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. U wordt verzocht een ondertekende sollicitatiebrief te verzenden met uw cv en een recente pasfoto. Het heeft de voorkeur dat u uw sollicitatie digitaal verstuurt naar sollicitatie.cvdk@minbzk.nl. Indien u dit wenst, kunt u de sollicitatie tevens per post toezenden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit kan onder vermelding van de aanduiding 't.a.v. het hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid/Kabinet' en 'Vertrouwelijk' op de enveloppe. Het adres is Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt, waaronder justitiële gegevens. Ten behoeve van de verwerking van justitiële gegevens worden sollicitanten verzocht een toestemmingsverklaring te ondertekenen die zij ontvangen na ontvangst van hun cv en sollicitatiebrief. Inzage in justitiële gegevens is vereist om voor benoeming in aanmerking te komen.

Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Provinciewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.

Bij eventuele vragen over de procedure of functie, kunt u telefonisch contact opnemen met Wynand Brants, hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid/Kabinet. Dit kan via telefoonnummer 06 81952972.

Zie ook