Nieuwe pilots voor meer politieke ambtsdragers met een beperking

In de aanloop naar de Provinciale Staten- en waterschapsverkiezingen van 2023 start het ministerie van BZK een pilot voor mensen met een beperking die zich hiervoor kandidaat willen stellen. Daarnaast is de pilot met een persoonlijke ondersteuner voor decentrale volksvertegenwoordigers opnieuw opengesteld.

Iemand in rolstoel rijdt door gang

De drempel voor mensen met een beperking om politiek actief te worden en te blijven is namelijk vaak hoog. Van de circa 12.000 volksvertegenwoordigers en bestuurders heeft nog geen 0,5% een structurele functionele beperking. Om meer mensen met een beperking in politiek en bestuur te krijgen, wil het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bezien of deze instrumenten behulpzaam zijn om mensen met een beperking in dezelfde uitgangspositie te brengen als mensen zonder een beperking. In dit kader hebben in 2021-2022 twee pilots gedraaid. De pilots boden financiële ondersteuning voor aankomende raadsleden en een persoonlijke ondersteuner voor volksvertegenwoordigers van provincies, gemeenten en waterschappen. Beide pilots komen voort uit het Actieplan politieke ambtsdragers met een beperking, dat eind 2020 is gepresenteerd. 

Financiële ondersteuning kandidaat-leden Provinciale Staten en Waterschappen

Een van de drempels is de angst voor hoge kosten die een politieke functie met zich mee kan brengen. Specifieke (financiële) ondersteuning kan hierbij helpen. In het buitenland zijn hier veelbelovende resultaten mee geboekt. In de pilot ontvangen deelnemers een bestedingsbudget van maximaal 2.000 euro per kandidaat. Dit budget is er voor de kosten die zij vanwege hun beperking maken tijdens de kandidaatstellingsperiode. Het gaat bijvoorbeeld om extra of hogere vervoerskosten, kosten voor communicatie (bijvoorbeeld voor een doventolk), ondersteuning bij activiteiten van het dagelijks leven (ADL-ondersteuning) en de kosten van het inhuren van zorg om de verkiezingscampagne te kunnen volbrengen. Hieronder vallen niet campagne- en promotiekosten, zoals het drukken van verkiezingsfolders.

Persoonlijke ondersteuning decentrale volksvertegenwoordigers

De tweede pilot richt zich op al zittende volksvertegenwoordigers. Uit onderzoek blijkt dat volksvertegenwoordigers met een beperking baat kunnen hebben bij een persoonlijk ondersteuner. In Vlaanderen heeft men hier al enige jaren goede ervaringen mee.
De taak van een ondersteuner is het werk zodanig voor te bereiden, te regelen en te begeleiden dat de ambtsdrager zijn of haar tijd en energie daaraan niet hoeft te besteden en zich vooral kan concentreren op zijn of haar taak als volksvertegenwoordiger.

Aanmelden

Beide pilots worden namens het ministerie van BZK uitgevoerd door de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden door een aanvraag in te dienen via info@raadsleden.nl. Omdat het een pilot betreft, is er een klein aantal voorwaarden aan deelname.

Vragen

Voor eventuele vragen kan u van maandag tot en met donderdag contact opnemen met Lisanne Spanbroek, bestuurs- en verenigingssecretaris van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden. Meer informatie is te vinden op de website van de Nederlandse Vereniging van Raadsleden.