Raadsleden, Statenleden en Waterschapsbestuurders: wat zijn verboden handelingen?

Sommige handelingen zijn verboden voor politieke ambtsdragers. Dit zijn handelingen waarmee zij zich kunnen compromitteren of waardoor het gemeente-, provincie- of Waterschapsbelang kan worden geschaad.

In de Gemeentewet is in artikel 15 een regeling opgenomen over deze verboden handelingen. Dezelfde regeling is opgenomen in de Provinciewet, Waterschapswet en de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Om de regeling toegankelijker te maken voor meer mensen, zijn een beleidskader en een modelbeleidskader opgesteld. Politieke ambtsdragers kunnen zo beter rekening houden met de regeling, en voor het bevoegd gezag biedt het concrete handvatten bij het beoordelen van verzoeken tot ontheffing van verboden handelingen.

Vanaf het begin zijn het IPO, de VNG en de Unie van Waterschappen betrokken geweest bij de totstandkoming van het modelbeleidskader via een klankbordgroep. De klankbordgroep bestond naast de koepelorganisaties uit vertegenwoordigers van verschillende provincies en enkele gemeentelijke griffiers.