Kabinetsreactie Internationale aanbevelingen over de bevordering van integriteit en weerbaarheid van bewindspersonen

Een integrale gedragscode voor belangenverstrengeling en integriteit, meer bewustwording, integriteitstrainingen, verplichte melding van een ontstane belangenverstrengeling, regels over vervolgfuncties en een verplichting om periodiek financiële belangen openbaar te maken. Dit is  een greep uit de aanbevelingen van de Groep van Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO) heeft gedaan aan Nederland. Doel van de aanbevelingen is om corruptie te voorkomen en integriteit te bevorderen bij bewindspersonen en bij de rechtshandhavingsinstanties zoals Nationale Politie en Koninklijke Marechaussee. De ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Justitie en Veiligheid en Defensie reageren op 6 juli in een brief naar de Tweede Kamer op de Nederlandse voortgang omtrent implementatie van deze aanbevelingen.

GRECO heeft geconstateerd dat de Nederlandse regering werkt aan de uitwerking van voorstellen, maar is er nog geen sprake van tastbare resultaten. Volgens het verslag is het Nederlandse systeem in belangrijke mate gebaseerd op vertrouwen en collegialiteit, maar ook op de persoonlijke verantwoordelijkheid van de bewindspersonen. Daarom zijn een integriteitssysteem en expliciete strategieën en richtlijnen van groot belang om belangenverstrengeling te voorkomen en op te lossen. GRECO wijst hierbij in het bijzonder op een aantal specifieke thema’s, zoals transparantie over mogelijke belangenverstrengeling en de omgang met derden en lobbyisten.
Het kabinet onderschrijft deze analyse grotendeels. In Nederland is een sterke integriteitscultuur het uitgangspunt van het integriteitsbeleid voor de centrale overheid. Preventie, vertrouwen, bewustwording en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij de belangrijkste principes. Om de ontwikkeling van een integer, transparant en weerbaar bestuur te versterken, werkt het kabinet aan een aanpak met een bredere basis en meer balans tussen cultuur- en structuurgerichte maatregelen, zoals een gedragscode, trainingen en een heldere ondersteuningsstructuur.

Lees de volledige Kamerbrief en de analyse van de aanbevelingen door het kabinet.