BZK Politieke Ambtsdragers

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) waarborgt de kernwaarden van de democratie. BZK staat voor een goed en slagvaardig openbaar bestuur en een overheid waar burgers op kunnen vertrouwen.

Het is van belang dat er genoeg goede bestuurders en volksvertegenwoordigers beschikbaar zijn. Het ministerie van BZK zorgt daarom voor benoemingen van de niet-gekozen bestuurders en voor een de regeling van de rechtspositie van bestuurders en volksvertegenwoordigers. Het ministerie geeft, samen met beroepsverenigingen, impulsen om de aantrekkelijkheid van deze functies over het voetlicht te brengen en te vergroten. Eén van de middelen is de ontwikkeling en ondersteuning van een professionaliseringsaanbod.

BZK draagt bij aan de oplossing van spanningen, dilemma’s en actuele vraagstukken op het snijvlak van politiek, bestuur en samenleving. Veranderingen in het informatie-aanbod en de brede beschikbaarheid van grote hoeveelheid data voor overheid en burgers vraagt ook om aandacht voor privacybescherming en fraude.

Afdeling Politieke Ambtsdragers

De afdeling Politieke Ambtsdragers van BZK houdt zich bezig met het beschermen van het wezen van de democratie en het toerusten van een openbaar bestuur dat in staat is maatschappelijke opgaven effectief het hoofd te bieden.

Er is een groeiend besef dat er een relatie is tussen het functioneren van de democratie en de kwaliteit van politieke ambtsdragers. Daarom wil men een meerjarige impuls geven aan de aantrekkelijkheid van politieke functies en de mogelijkheden deze functies zo goed mogelijk in te vullen en uit te voeren.

Politieke Ambtsdragers wil investeren in de zorg voor (goed en integer functionerende) politieke ambtsdragers en zodoende aan krachtige decentrale bestuursorganen, met op dit moment bijzondere aandacht voor het samenspel in gemeenten.