Verwerking afspraken nieuwe cao-Rijk na het zomerreces

De salaris- en vergoedingsbedragen voor politieke ambtsdragers, die voortkomen uit de nieuwe cao-Rijk, worden na het zomerreces bekendgemaakt.

Op 11 juli jongstleden hebben de vakbonden en werkgever Rijk hun handtekening gezet onder het Akkoord CAO Rijk 2022-2024, waar de nieuwe afspraken uit voortkomen. Ook de salarissen voor voorzitters (commissarissen van de Koning, burgemeesters en voorzitters waterschappen) en dagelijks bestuurders (gedeputeerden, wethouders en dagelijks bestuursleden van de Waterschappen) worden aan de hand van de salarisaanpassingen van de CAO Rijk gewijzigd. De eenmalige uitkeringen uit de cao gelden ook voor politieke ambtsdragers.

Toelagen volksvertegenwoordigers

De vaste toelagen van volksvertegenwoordigers (Staten-, raads-, en algemeen bestuursleden van de waterschappen) worden ook aangepast. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt op dit moment aan de aanpassing van de bedragen.

Indexatie pensioen

Het ABP heeft besloten de pensioenen met ingang van 1 juli 2022 te verhogen met 2,39% met een nabetaling voor de periode tot 1 januari 2022. Pensioenuitkeringen en pensioenaanspraken van politieke ambtsdragers volgen deze indexatie op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa). BZK werkt aan een circulaire met nadere informatie over de aanpassing van de pensioenen.