Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2021

Sinds 2010 verstrekt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) op verzoek overzichten waarin geanonimiseerd per jaar per ambtsdrager het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) en de toegekende (maximale) duur van de uitkering, wordt weergegeven.

Bij brief van 25 november 2019 heeft minister Knops van BZK de voorzitter van de Tweede Kamer bericht vanaf 2020 zelf elk jaar een  geano­ni­mi­seerd overzicht naar buiten te brengen. Dit overzicht ziet op de periode maart 2010 tot en met december 2020.

Dit overzicht heeft betrek­king op de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van BZK (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).