Handreiking integriteit van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen

Met modelgedragscodes integriteit voor volksvertegenwoordigers en voor (dagelijkse) bestuurders. Dit is de derde, gewijzigde, druk.

In 2015 zijn nieuwe modelgedragscodes integriteit tot stand gekomen. Deze gedragscodes gelden voor alle bestuurders in gemeenten, provincies en waterschappen. Naar aanleiding van de nieuwe gedragscodes is de ‘Handreiking integriteit politieke ambtsdragers’ uit 2013 geactualiseerd.

In de nieuwe handreiking staat:

  • Wijzigingen over de organisatie van het integriteitsbeleid
  • Suggesties over de invulling van de wettelijke rol die de burgemeesters, commissarissen van de Koning en waterschapsvoorzitters vervullen op integriteitsgebied.
  • Aanbevelingen over vormgeving van het beleid, preventieve maatregelen, handhavend optreden en beschikbare ondersteuning.

De handreiking is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen