Circulaire 2022 (onkosten)vergoeding en bezoldiging politieke ambtsdragers gemeenten

In de circulaire van 1 december 2021 inzake de (onkosten)vergoeding en bezoldiging van politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen, is in paragraaf 1.2 helaas een foutieve datum genoemd voor het moment waarop de bedragen die de salarisverhoging uit de CAO Rijk volgen, worden verhoogd. In de circulaire staat genoemd dat deze bedragen met ingang van 1 januari 2022 worden aangepast. Nu de salarisverhoging met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 geldt, dienen genoemde bedragen vanzelfsprekend ook met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2021 te worden verhoogd. In de ministeriële regeling waarnaar in de circulaire verwezen wordt, is dit wel juist opgenomen. In deze herziene circulaire is de juiste datum opgenomen.