Openstelling burgemeestersvacature Roosendaal

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Roosendaal (circa 77.700 inwoners), vacant per 31 mei 2024.

De bezoldiging in de inwonersklasse waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 11.154,01 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het Team Burgemeesterszaken van de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant. Dit kan bij voorkeur per e-mail via burgemeestersaangelegenheden@brabant.nl of telefonisch via 06-52794333 / 06-18303119.

Bij benoeming tot burgemeester is het een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Roosendaal woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden 'Kabinet' en 'Vertrouwelijk' worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 14 februari 2024 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.