Openstelling burgemeestersvacature Maassluis

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Maassluis (circa 35.400 inwoners), vacant sinds 15 april 2023.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 9.360,34 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland (070-4416446) of via het internet: www.zuid-holland.nl/sollicitatieburgemeester.

Aan sollicitanten wordt gevraagd in hun brief tenminste twee referenten op te geven met vermelding van adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Maassluis woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitaties moeten vóór 9 januari 2024 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland.

Het heeft de voorkeur dat sollicitanten digitaal solliciteren via:
www.zuid-holland.nl/sollicitatieburgemeester.

Indien per post wordt gesolliciteerd, worden op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” vermeld.

De sollicitatiebrief dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Indien een sollicitant een pasfoto bij de brief voegt, wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.