Openstelling burgemeestersvacature gemeente Westerveld

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van  burgemeester in de gemeente Westerveld (circa 19.900 inwoners), vacant per 15 mei 2024.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.616,91 bruto per maand.  

Alle informatie over de vacature en de profielschets is te vinden op de site van de provincie Drenthe.

Met vragen kan contact worden opgenomen met het Kabinet van de commissaris van de Koning via e-mail: burgemeesterszaken@drenthe.nl.

Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Westerveld woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitaties moeten vóór 7 december 2023 ontvangen zijn door de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Indien per post wordt gesolliciteerd, worden op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” vermeld. De sollicitatiebrief dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeesterszaken@drenthe.nl.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.