Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur per 1 januari in werking

Op 1 januari 2023 treedt de Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur in werking. Deze wet regelt onder meer een verplichte Verklaring omtrent het Gedrag voor kandidaat-bestuurders en een versterking van de informatiepositie van de commissaris van de Koning bij bestuurlijke problemen en integriteitskwesties. Het inwerkingtredingsbesluit is vanmorgen gepubliceerd in het Staatsblad (Stb. 504).

De inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2023 geldt voor alle onderdelen van de wet, met uitzondering van het onderdeel geheimhouding. De wijzigingen op het punt van geheimhouding treden in werking op 1 april 2023, om de decentrale overheden wat meer tijd te geven om hun werkprocessen hierop aan te passen.

Vertrouwen

Een goed functionerend en integer openbaar bestuur is essentieel voor het vertrouwen dat mensen hebben in de politiek. Politieke ambtsdragers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen integriteit. Maar ook een aantal wetsbepalingen draagt bij aan het waarborgen van de zuiverheid in de persoonlijke en de bestuurlijke verhoudingen. Vanuit decentrale overheden was er behoefte aan aanvullende mogelijkheden om met bestuurlijke problemen en integriteitskwesties om te gaan. Deze wet komt tegemoet aan deze behoefte en vult de waarborgen om de integriteit van het decentraal bestuur te bevorderen verder aan.

Om toe te lichten wat in de praktijk precies verandert met de nieuwe wet, heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een circulaire uitgebracht. Daarnaast is een praatplaat gemaakt, waarin de wijzigingen visueel worden weergegeven. Beide documenten kunt u hier raadplegen.