Openstelling burgemeestersvacature Blaricum

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Blaricum (circa 12.400 inwoners), vacant per 8 februari 2023.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.418,68 bruto per maand.

Voor de profielschets en andere relevante stukken van de te benoemen burgemeester kunt u de website www.noord-holland.nl/bestuur/gemeenten/burgemeestersvacatures raadplegen.

Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Blaricum woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

De sollicitatiebrief dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.           

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:

Persoonlijk

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
De heer A.Th.H. van Dijk
Postbus 3007
2001 DA  HAARLEM

Onder vermelding van burgemeestersvacature Blaricum.

Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres:
burgemeester@noord-holland.nl

Sollicitaties moeten vóór 16 september 2022 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.