Vernieuwde Leefbaarometer 3.0

Het model van de Leefbaarometer en de website www.leefbaarometer.nl zijn beide geheel herzien.

Plaatje van een kaart
Beeld: ©Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Op de website is te zien hoe de situatie van de leefbaarheid in een wijk of buurt is en hoe die zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. In de nieuwe Leefbaarometer 3.0 zijn ook de data van 2020 verwerkt. Het betreft zogenaamde open data. Verder zijn er dimensiekaarten toegevoegd en zijn de kleuren aangepast.

De Leefbaarometer kan gebruikt worden voor beleidsvoorbereiding, -bijsturing en -evaluatie door verschillende partijen, zoals gemeenten en corporaties, die betrokken zijn bij de leefbaarheid in wijken en buurten.

Het bij de uitkomsten horende analyserapport wordt in de tweede helft van maart door de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening naar de Tweede Kamer gezonden en zal ook op de website worden geplaatst.