Verplichte risicoanalyse integriteit bij benoeming nieuwe wethouders

Wethouders zouden vanaf volgend jaar voor hun benoeming een risicoanalyse integriteit moeten krijgen. Een voorstel hiervoor is afgelopen vrijdag in de ministerraad besproken. Deze risicoanalyse integriteit is een wijziging op het al bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel 'Bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur’. De Nota van Wijziging wordt nu voor advies aan de Raad van State gestuurd.

Het doel van de risicoanalyse is dat mogelijke integriteitsrisico’s en kwetsbaarheden in beeld worden gebracht en eventuele beheersmaatregelen kunnen worden afgesproken. Dit biedt decentrale overheden meer mogelijkheden om de bestuurlijke integriteit te bevorderen.

Op dit moment screenen sommige gemeenten wethouders al, maar hoe ze dat doen verschilt. De nieuwe wettelijke verplichting moet voor alle gemeenten gaan gelden vóór de gemeenteraadsverkiezingen van maart volgend jaar, zodat de risicoanalyse integriteit bij de benoeming van nieuwe wethouders kan worden toegepast.

Na de Raad van State wordt de Nota van Wijziging bij de Tweede Kamer ingediend en gaat de behandeling van het wetsvoorstel verder, zodat het nog voor de gemeenteraadsverkiezingen in werking kan treden.