Te veel van het goede? - Het burgemeestersambt anno 2020

De samenleving is volop in beweging en die ontwikkelingen laten het burgemeestersambt niet ongemoeid. Zo op het oog lijkt het goed te gaan met de wijze waarop burgemeesters invulling geven aan hun taken. Tegelijkertijd staat het ambt in toenemende mate onder druk ten gevolge van spanningen tussen de diverse burgemeestersrollen en de politisering van het ambt. Het onderzoek ‘Te veel van het goede? - Het burgemeestersambt anno 2020’ is uitgevoerd door de Universiteit Twente in opdracht van het ministerie van BZK. Naast het beantwoorden van de onderzoeksvraag hebben de onderzoekers ook hun eigen opvattingen gedeeld in de vorm van een aantal denkrichtingen om het ambt in hun visie toekomstbestendig te houden.

Foto van een burgemeestersketting

In het onderzoek is gekeken naar de invloed van de bestuurlijke en maatschappelijke veranderingen van de afgelopen jaren op de verschillende rollen en de positie van de burgemeester. Bijvoorbeeld de uitbreiding van het gemeentelijk takenpakket, de toegenomen polarisatie in de lokale samenleving en de politiek, en de toegenomen aandacht voor openbare orde en veiligheid. Het werkplezier onder burgemeesters is nog altijd groot, zo blijkt en ook de waardering voor het werk van de burgemeester. Tegelijkertijd is het ambt de afgelopen jaren aanzienlijk veeleisender geworden. Het onderzoek roept de vraag op of het burgemeestersambt in zijn huidige vorm teveel van het goede is. 

De uitkomsten van het onderzoek worden betrokken bij de verdere uitwerking van de Agenda Burgemeester.

Het onderzoek van de Universiteit Twente is een aanvulling op het laatste uitgebreide empirische onderzoek uit 2014 over de staat van het burgemeestersambt, “Majesteitelijk en Magistratelijk”.