Vernieuwde Handreiking burgemeesters: benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid

Het ambt van burgemeester is voortdurend in beweging. Zo zijn de bevoegdheden van de burgemeester op het terrein van openbare orde en veiligheid uitgebreid en heeft de burgemeester een wettelijke verantwoordelijkheid voor het bevorderen van de bestuurlijke integriteit van de gemeente gekregen. Ook hebben zich rond het selecteren en functioneren van burgemeesters nieuwe praktijken ontwikkeld die vragen om handvatten voor diegenen die er bij betrokken zijn. Daarbij bestaat de ambitie om te werken aan een goede balans en mix van mensen in het openbaar bestuur en wordt gewerkt aan het realiseren van een goede balans tussen mannen en vrouwen.

Deze ontwikkelingen vragen om een actualisatie van de handreiking over de benoeming van burgemeesters, het voeren van klankbordgesprekken met burgemeesters, herbenoeming en afscheid van burgemeesters. Samen met griffiers, kabinetschefs en beroeps- en belangenverenigingen (zoals de NVvR, NGB en VvG) hebben we de handreiking aangevuld met tips en praktische aandachtspunten.

De vernieuwde handreiking schrijft niet voor hoe deze processen precies verlopen, maar biedt procesmatige houvast en bruikbare bouwstenen voor de praktijk. De handreiking wil zo bijdragen aan de vertrouwelijkheid, zorgvuldigheid en kwaliteit van de (her)benoeming en het afscheid van en klankbordgesprekken met burgemeesters, en mogelijkheden bieden voor betrokkenen om eigen accenten te leggen.