Burgemeester: politieke ambtsdrager in de gemeente

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Rechtspositie burgemeester

Meer informatie over de rechtspositie van burgemeesters vindt u op de pagina Rechtspositie politieke ambtsdagers gemeenten.

Opleiding en loopbaan burgemeesters

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) heeft opleidingen voor burgemeesters. Er is bijvoorbeeld een introductiecursus voor nieuwe burgemeesters en een cursus in het omgaan met bedreigingen. Er wordt aandacht besteed aan de rol van de burgemeester in openbare orde en veiligheid.

Het NGB organiseert ook bijeenkomsten voor burgemeesters waar ze ervaringen met collega’s kunnen uitwisselen, zogenaamde intervisiebijeenkomsten. Om de keuzemogelijkheden in de loopbaan voor burgemeesters te verkennen biedt het NGB verder een programma voor loopbaanoriëntatie. Burgemeesters krijgen hier begeleiding en advies.

Op de website van het NGB staan alle opleidingen voor burgemeesters.

Functioneringsgesprek

De burgemeester en de gemeenteraad voeren minimaal om het jaar een functioneringsgesprek. De burgemeester en de gemeenteraad beoordelen hierin elkaars werk en de afspraken die ze gemaakt hebben. Het doel van een functioneringsgesprek is om de samenwerking tussen de burgemeester en de gemeenteraad te versterken. De gemeenteraad neemt het initiatief voor een functioneringsgesprek. Meer informatie over het functioneringsgesprek staat in de Handreiking burgemeesters.

Taken burgemeesters

 • Voorzitter van de gemeenteraad
  De gemeenteraad bepaalt waar het bestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt. En controleert het college van B&W. De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers. De burgemeester is voorzitter en zorgt voor een goed verloop van de vergadering.
  Een burgemeester is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen.

 • Voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders
  Het college van B&W bestuurt de gemeente; de burgemeester is voorzitter van het college. De burgemeester let erop dat het college het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De gemeenteraad controleert het college van B&W.
  De burgemeester kan als lid van het college van B&W ook speciale taken hebben. Hij houdt zich bijvoorbeeld bezig met personeel en organisatie, financiën en economische zaken. Of voorlichting en public relations. Het college van B&W beslist welke taken (portefeuilles) de burgemeester precies krijgt.

 • Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid
  De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. Hij mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.

Twee burgemeesters over hun vak

Interview Sjaak van der Tak, burgemeester van gemeente Westland

Ik ben Sjaak van der Tak, burgemeester van de gemeente Westland. Sinds 1 september 2004 ben ik burgemeester van deze nieuwe gemeente. Een gemeente van bijna 100.000 inwoners, de 26e gemeente van Nederland en na Schiphol en Rotterdam, komt het Westland, waar door bloemen, planten en groente, een grote bijdrage wordt geleverd aan onze economie. Na achteneenhalf jaar wethouder te zijn in de stad Rotterdam, heel veel dingen meegemeekt: onderwijs, sociale zaken, werkgelegenheid, andere vraagstukken, dan komt soms het moment waarop iemand aan je vraagt: "Wil je burgemeester worden?". De doorslag voor mij was het feit dat de gemeente Westland een economische gemeente is maar die gelijk sociaal is, met veel vrijwilligerswerk en dat maakte het voor mij tot de mogelijkheid om de stap van Rotterdam naar het Westland te maken. Als burgemeester ben je het boegbeeld van je gemeente, je bent heel betrokken bij ondernemers en de inwoners van je gemeente maar ook bij het bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld. Dus: boegbeeld en betrokken bestuurder zijn om uiteindelijk die gemeente te leiden. Dat is wat mij drijft. Belangrijk voor een burgemeester is natuurlijk welke stijl, kan hij met de inwoners spreken, kan hij met ondernemers spreken, spreekt hij de taal van de gemeente waar hij werkt. Dus een stijl hebben zodat hij met iedereen kan spreken. Twee: u moet geinteresseerd zijn in de overheid, juist waar het gaat om het publieke domein en het openbaar bestuur. En dan is het van belang om naast het economische vraagstuk en het sociale vraagstuk in een gemeente ook de dienstverlenende overheid steeds sterker en beter te maken. Mijn belangrijkste taken hier in de gemeente Westland zijn, omdat het een glastuinbouwgemeente is, de glastuinbouwgemeente van Nederland, gaat het er vooral om eerst het tuinbouwbedrijfsleven te helpen. Dus ik ben "Mister Greenport" zoals ze me hier noemen. Het tweede dat bij mij speelt, is natuurlijk de vraagstukken rondom handhaving van openbare orde en de veiligheid. Hier in het Westland gaat het dan niet alleen om de politie de goede dingen te laten doen. Me helpen te ontwikkelen, en zorgen dat de criminaliteit wordt aangepakt en opgelost en de andere kant is de sociale veiligheid helpen te bewerkstelligen en te verbeteren. En dan gaat het om buurtpreventieteams, zo'n 330 buurtpreventisten helpen hier mee om de veiligheid in het Westland te verbeteren. Maar het gaat ook om toezicht van openbare orde en veiligheid en het jeugdvraagstuk om te zorgen dat die jongeren die overlast bezorgen, juist geen overlast meer bezorgen maar naar de sport gaan of aan het werk gaan of juist andere activiteiten gaan doen waar ze zich maatschappelijk nuttig maken. Ja, een heel mooie anekdote waarbij iemand tegen mij zei: "Burgemeester, ik wil u even spreken," zo maar op straat. En hij zei me: "Dat vraagstuk over de veiligheid of over de jeugd of over alcoholgebruik, en vooral -misbruik, of over criminaliteit, dat heeft u goed aangepakt." Af en toe eens even van iemand horen dat je op de goede weg zit, daarvoor doe ik het.

Interview Hélène van Rijnbach, burgemeester van Etten-Leur

Ik ben Hélène van Rijnbach. Ik ben burgemeester van de gemeente Etten-Leur. Etten-Leur is een gemeente waar je heel fijn kan wonen, goed kunt werken en je kunt er prima recreën. Na een aantal jaren wethouder geweest te zijn, werd ik gevraagd om een keer te solliciteren als burgemeester. Dat heb ik gedaan en ik heb daar geen spijt van want burgemeester is een hele speciale functie. Met veel verantwoordelijkheid en ik ben inmiddels elf jaar burgemeester en ik vind het toch het mooiste vak dat je kan uitoefenen. Het is een hele mooie functie, het is een zware functie maar als vrouw kun je er prima in functioneren. Politieke partijen zouden daar aandacht aan moeten geven en ook zou ik het zelf belangrijk vinden om me als vrouwelijke burgemeester vrouwen er op te attenderen om te komen tot, in elk geval, het solliciteren naar een vacature ergens in Nederland. Voordeel van een vrouw als burgemeester is dat je makkelijker bereikbaar bent, je bent toegankelijker. Je hebt vaak meer sensitiviteit voor situaties, mensen weten je ook te vinden en het is ook zo dat je emoties kan beteugelen door het feit dat je ze ook herkent. Om burgemeester te kunnen worden moet je voldoen aan heel veel eisen.
Dat betekent 29 competenties waar je toch een aantal van in huis moet hebben. Dat betekent dat je vele bestuursstijlen moet kunnen hebben en het betekent ook dat je bruggenbouwer moet zijn, dat je netwerker moet zijn en dat je ook een goede relatie moet kunnen hebben met de bevolking, met je gemeenteraad en met het college. De positie van de burgemeester is de laatste jaren sterk gewijzigd. Je bent als burgemeester, burgermoeder, heb je meer contact met je inwoners. Zeker in situaties als er akelige dingen gebeuren. Men verwacht dat je dan ook het voortouw neemt. Bijvoorbeeld bij stille tochten of bij andere situaties. Eigenlijk is het vak van burgemeester, het ambt van burgemeester, iets waar je een schaap met vijf poten voor moet zijn en dat is eigenlijk niet mogelijk maar aan de andere kant is dat ook een uitdaging. En het blijkt in de praktijk dat het heel goed lukt, dat je al die competenties wel kunt uitoefenen. Het is geweldig mooi om te zien dat je als burgemeester de kans krijgt om in elk geval samen met anderen zoals de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisaties te staan voor de inwoners van je gemeente. En uiteindelijk, daar doe je het allemaal voor, en dat is een geweldige mogelijkheid. En als je burgemeester kan worden, dan moet je dat zeker doen want het is een ontzettend mooi vak.