Burgemeester: politieke ambtsdrager in de gemeente

De burgemeester vormt samen met de wethouders het dagelijks bestuur van de gemeente. Hij is voorzitter van de gemeenteraad en verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid.

Rechtspositie burgemeester

Meer informatie over de rechtspositie van burgemeesters vindt u op de pagina Rechtspositie politieke ambtsdagers gemeenten.

Opleiding en loopbaan burgemeesters

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB) heeft opleidingen voor burgemeesters. Er is bijvoorbeeld een introductiecursus voor nieuwe burgemeesters en een cursus in het omgaan met bedreigingen. Er wordt aandacht besteed aan de rol van de burgemeester in openbare orde en veiligheid.

Het NGB organiseert ook bijeenkomsten voor burgemeesters waar ze ervaringen met collega’s kunnen uitwisselen, zogenaamde intervisiebijeenkomsten. Om de keuzemogelijkheden in de loopbaan voor burgemeesters te verkennen biedt het NGB verder een programma voor loopbaanoriëntatie. Burgemeesters krijgen hier begeleiding en advies.

Op de website van het NGB staan alle opleidingen voor burgemeesters.

Functioneringsgesprek

De burgemeester en de gemeenteraad voeren minimaal om het jaar een functioneringsgesprek. De burgemeester en de gemeenteraad beoordelen hierin elkaars werk en de afspraken die ze gemaakt hebben. Het doel van een functioneringsgesprek is om de samenwerking tussen de burgemeester en de gemeenteraad te versterken. De gemeenteraad neemt het initiatief voor een functioneringsgesprek. Meer informatie over het functioneringsgesprek staat in de Handreiking burgemeesters.

Taken burgemeesters

  • Voorzitter van de gemeenteraad

    De gemeenteraad bepaalt waar het bestuur zich op hoofdlijnen mee bezighoudt. En controleert het college van B&W. De raad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers. De burgemeester is voorzitter en zorgt voor een goed verloop van de vergadering. Een burgemeester is zelf geen lid van de gemeenteraad en mag dus niet stemmen of onderwerpen inbrengen. Hij mag wel tijdens de vergadering aan de beraadslagingen deelnemen.

  • Voorzitter van het college van burgemeesters en wethouders

    Het college van B&W bestuurt de gemeente; de burgemeester is voorzitter van het college. De burgemeester let erop dat het college het beleid op tijd voorbereidt, vaststelt en uitvoert. De burgemeester kan zelf onderwerpen voorstellen en in het college bespreken. De gemeenteraad controleert het college van B&W. De burgemeester kan als lid van het college van B&W ook speciale taken hebben. Hij houdt zich bijvoorbeeld bezig met personeel en organisatie, financiën en economische zaken. Of voorlichting en public relations. Het college van B&W beslist welke taken (portefeuilles) de burgemeester precies krijgt.

  • Verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid

    De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Hij moet voorkomen dat er overlast is, en ordeverstoringen bestrijden. Hij mag openbare bijeenkomsten verbieden als er geen garantie voor de veiligheid is. De burgemeester heeft daartoe het gezag over de politie en de brandweer.