Overzichten Appa-uitkeringen 2010 t/m 2019

Al sinds 2010 verstrekt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties (BZK) op verzoek overzichten waarin geano­ni­mi­­seerd per jaar per ambtsdrager wordt weergegeven het uitbetaalde bedrag aan uitkering op grond van de Algemene pensioen­wet politieke ambts­dragers (Appa) en de toegekende (maximale) duur van de uitke­ring. Bij brief van 25 november 2019 [1] heeft minister Knops van BZK de voorzitter van de Tweede Kamer bericht vanaf 2020 zelf elk jaar een geano­ni­mi­seerd overzicht naar buiten te brengen. Bijgevoegd overzicht is het eerste overzicht en ziet op de periode maart 2010 tot en met december 2019.

Dit overzicht heeft betrek­king op de uitkeringen van voormalige leden van de Tweede Kamer, van voormalige bewindspersonen (ministers en staatssecretarissen) en van voormalige burgemeesters waarvan de uitvoering van de Appa-uitkeringen de verant­woordelijkheid is van de minister van BZK (waarnemend burgemeesters en herind­e­lings­burge­mees­ters).

[1]    Kamerstukken II 2019/20, 28 478, nr. 80. https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2019Z23153&did=2019D47964