Enquête Evaluatie Rechtspositiebesluit Decentrale Politieke Ambtsdragers

Het sinds 2019 geldende Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers wordt geëvalueerd. Onderstaande enquête is een van de manieren om een beeld te krijgen van hoe de uitvoering hiervan in de praktijk wordt beleefd.

Voor wie?

Bent u politieke ambtsdrager, bent u betrokken bij de uitvoering van dit rechtspositiebesluit, of heeft u op een andere manier met dit besluit te maken (gehad)? Dan vragen wij u deze enquête in te vullen.

De enquête bestaat uit 17 vragen, verdeeld over 8 categorieën. Er is ruimte om uw eigen rechtspositionele onderwerpen in te brengen. Het beantwoorden van de vragen kost 5-10 minuten. De tekst van sommige vragen is uitgebreider dan gewoonlijk omdat het om technische onderwerpen gaat.

Evaluatie rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers

Vervult u de functie van:

Reiskostensystematiek

In het nieuwe systeem is de vergoeding bij gebruik eigen auto/motor altijd €0,19 per kilometer. Ook zijn er nieuwe aanvullende vergoedingen voor parkeer, veer en tolgelden. Vindt u dit een verbetering ten opzichte van de oude systemen (kort gezegd, bij gebruik eigen auto €0,09, €0,15, €0,28, €0,33 of €0,37 per kilometer en geen vergoeding parkeer, veer en tolgelden)?
Herkent u in de praktijk de voordelen van administratieve eenvoud en vermindering van de politieke risico’s die waren beoogd met de hantering van één tarief, de maximale onbelaste kilometervergoeding bij gebruik eigen auto/motor (€0,19/km)?
Bij gebruik van de eigen auto is er onderscheid tussen vergoeding bij dienstreizen en geen vergoeding bij gebruik woonwerkverkeer. Vindt u dit onderscheid werkbaar in de praktijk?
Vindt u de regeling van de ter beschikking gestelde auto werkbaar in de praktijk?
Nu wordt bij gebruik eigen vervoer uitsluitend de kosten vergoed van de auto/motor. Vindt u dat deze vergoeding moet worden verbreed tot “elk eigen vervoer”?
ICT-apparatuur wordt nu in bruikleen ter beschikking gesteld. Hiervan zijn de voordelen de lagere kosten (onbelast) en de veiligheid (actuele soft en hardware). Sommige overheidsorganisaties kennen voor hun ambtenaren het beleid van Bring Your Own Device in combinatie met een (belaste) vergoeding en zouden dit ook voor politieke ambtsdragers willen. Wat is uw mening?

ICT-apparatuur

Op dit moment is overname van de ter beschikking gestelde apparatuur na afloop van het ambt ongewenst. Het is in strijd met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO; control 8.12.4); Stcrt. 2019, 26526), maar ook hebben politieke ambtsdragers gezien hun taken en verantwoordelijkheden bij uitstek veel politiek-vertrouwelijke en privacygevoelige informatie op hun ICT-bedrijfsmiddelen. Argumenten om de overname wel mogelijk te maken liggen op het gebied van duurzaamheid, gemak en fiscale afschrijvingstermijnen. Zou volgens u overname expliciet moeten worden uitgesloten of moet deze juist mogelijk worden gemaakt?
De voorziening pensioen/arbeidsongeschiktheid/overlijden voor Statenleden, raadsleden en leden van het algemeen bestuur waterschap (keuzerondjes)Heeft uw gemeente/provincie/waterschap ervoor gekozen deze mogelijkheid in de verordening op te nemen?
Als uw gemeente/provincie/waterschap deze mogelijkheid kent, wordt deze voorziening (voor zover u kunt zien) door de ambtsdragers ook voor dit doel gebruikt?
De loopbaanoriëntatie voor raadsleden van 100.000plus gemeenten. Heeft uw gemeente ervoor gekozen deze mogelijkheid in de verordening op te nemen?
Als uw gemeente deze mogelijkheid kent, voldoet deze aan de behoefte?

Faciliteiten

In hoeverre wordt gebruikgemaakt van deskundigheidsbevordering?
In hoeverre is het scholingsbudget toereikend?

Medische pakketten centraal aanbieden?

Op dit moment zijn 3 onderdelen een verantwoordelijkheid van uw gemeente/provincie/waterschap:
Een mantelcontract op basis waarvan de deelnemers, behalve een bepaald basisbedrag per jaar, pas betalen indien én voor zover het beroep op de centrale pool van artsen zich bij hen daadwerkelijk voordoet, zou uitkomst kunnen bieden. Zou u positief staan tegenover deelname van uw gemeente/provincie/waterschap aan zo’n mantelcontract?

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij verwerken uw antwoorden anoniem. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

De anonieme informatie wordt beleidsmatig gebruikt om een in 2019 ingevoerd rechtspositiebesluit te evalueren. De minister van BZK heeft bij de introductie ervan deze evaluatie toegezegd. Doel is informatie op te halen bij de doelgroep en hun ondersteuners of de beoogde harmonisering en modernisering in de praktijk ook gevoeld worden.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

De gegevens zijn al anoniem als ze worden vergaard. Wij zijn geïnteresseerd in: 1. Wat welke functiecategorie vindt (omdat de rechtspositie ook is geschreven per functiecategorie); 2. Het aantal ja’s en nee’s en de motivering daarbij; De antwoorden worden verzameld, vervolgens wordt beoordeeld of er aanleiding is om de desbetreffende artikelen aan te passen of het beleid aan te scherpen. Deze beoordeling vindt plaats in samenspraak met vertegenwoordigers van de decentrale koepels (VNG, IPO, Unie v Waterschappen) en de negen beroepsgroepen. Eventueel worden de anonieme, geaggregeerde gegevens in de nota van toelichting van de Amvb als er wordt besloten tot wijziging van het rechtspositiebesluit.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Er worden geen persoonsgegevens gevraagd. De antwoorden vormen de basis voor beleidsmatige informatie.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *