Huri Sahin, Statenlid

Huri Sahin wilde na de aanslagen op de Twin Towers opkomen voor de gelijke behandeling van alle Nederlanders. Haar grote drijfveer is de versterking van de democratie. Ze is fractievoorzitter van GroenLinks in Zuid-Holland en op haar initiatief krijgt bij de provincie Zuid-Holland het eerste artikel van de Grondwet een prominente plek, net als bij de Tweede Kamer.

Huri Sahin
Huri Sahin

Hoe bent u politiek actief geworden?

“Na de aanslagen op 11 september 2001 werd ik nieuwsgierig naar de politiek. De opkomst van Pim Fortuyn en daarna de moord zorgden voor een turbulente tijd. Als secretaresse voor de vice-president van de Raad van State maakte ik dat aan het Binnenhof van nabij mee.

Ik was lid van de PvdA, maar ik deed er weinig mee. Totdat ik een uitnodiging kreeg voor mensen met interesse in de lokale politiek. Ik sprak met de wervingscommissie voor nieuwe raadsleden. Mijn verwachtingen waren laag, want ik was nog maar net lid. Ik dacht dat je eerst veel meer voor de partij moest doen, zoals folders rondbrengen. Maar tot mijn verrassing kreeg ik een telefoontje met de vraag waarom ik me niet aangemeld had. Ik verwierf meteen verkiesbare zesde plaats op de kandidatenlijst voor de gemeenteraad van Zoetermeer. Daar was ik tien jaar raadslid. In 2009 stapte ik over naar GroenLinks.”

Wat was uw drijfveer om de politiek in te gaan?

“Ik was vooral verontrust over de opstelling naar Nederlanders met een andere etnische achtergrond en in het bijzonder moslims en wilde een tegengeluid laten horen. Nederland is het land van de tolerantie en van het gelijkheidsbeginsel, vastgelegd in Artikel 1 van de Grondwet. Daar ben ik erg trots op.”

Welke invloed heeft u als politicus?

“Als volksvertegenwoordiger voel ik een grote verantwoordelijkheid. Als je het spel door hebt, kun je dingen veranderen en anderen beïnvloeden. Op het moment dat je jezelf uitspreekt heb je al betekenis. Daarom werk ik mijn speeches nauwkeurig uit en kies mijn woorden zorgvuldig.

Toen ik raadslid was, dreigde een Turks-Nederlandse jongen uit Zoetermeer uitgezet te worden vanwege een fout bij de IND. Ik voelde me als zijn volksvertegenwoordiger direct voor hem verantwoordelijk. De gemeenteraad was het met mij eens en schreef een brief aan de toenmalige minister Verdonk, waarna de IND de fout hersteld heeft. De jongen is inmiddels Nederlander geworden, heeft een hbo-opleiding afgerond en heeft nu een goede baan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.”

Hoe is uw politieke rol bij Provinciale Staten?

“Onze fractie zit in de oppositie en telt slechts drie leden. Daarmee is je ruimte beperkt, dus je moet actief zijn om draagvlak te creëren bij andere partijen. Dat lukt de ene keer beter dan de andere keer, maar het debat vind ik ook heerlijk.

We willen met onze fractie kwaliteitsoppositie voeren. We zijn pas ergens tegen als we dat kunnen onderbouwen. We denken ook mee over een beter alternatief. Dat is heel hard werken!”

Waarom bent u van de gemeenteraad overgestapt naar Provinciale Staten?

“Ik was nieuwsgierig naar andere bestuurslagen. Of je nu interesse hebt voor politieke activiteiten in je eigen buurt of op het internationale niveau, het spel blijft hetzelfde.

We hebben hier vooral contacten met belangengroeperingen en andere overheden, veel minder met burgers. Ik regel graag mijn eigen werkbezoeken. Een weidevogelexcursie met een biologische boer levert mij veel meer op dan stukken lezen.”

Huri Sahin

Waar moet een politicus op letten?

“Lidmaatschap van een politieke partij is echt iets anders dan aansluiting bij een sportvereniging. Het doet iets met je identiteit. Ik zeg altijd tegen andere politici dat je zelfbewust mag zijn over je rol, want we zitten hier namens inwoners. Het is belangrijk om voortdurend je positie als politicus te versterken en te kijken of je nog steeds de goede instrumenten hebt.

Namens de provincie Zuid-Holland ben ik lid van de Algemene Vergadering van het IPO (de Raad van Toezicht van het IPO-bestuur). Ook in deze rol pleit ik voor de versterking van de positie van Statenleden. Ik vind onder meer dat we een beroepsvereniging voor Statenleden moeten krijgen, net zoals je die ook hebt voor Raadsleden.”

Hoe combineert u uw baan, politieke activiteiten en gezin met elkaar?

“Ik maak veel lijstjes, maar het gaat de ene week beter dan de andere week. Wat het soms lastig maakt, is dat ik niet voor een klein ding ga, maar voor alles. Niet alleen een motie, maar ook een goed alternatief plan. Dat vraagt natuurlijk enorm veel tijd. Maar als iets lukt krijg ik er ook geweldig veel energie van.”

U werkt ook bij ProDemos aan projecten om mensen te enthousiasmeren voor de politiek. Waarom vindt u dat zo belangrijk?

“Politici nemen besluiten die jou als burger direct raken. Politici bepalen de grootte van de klassen op school, of je een scootmobiel krijgt en of er windmolens komen in jouw gemeente.

Als ik over de provincie vertel, moet ik vaak eerst uitleggen wat de provincie eigenlijk doet. Op mijn voorstel is er een werkgroep gevormd over de vergroting van de bekendheid van de provinciale politiek: de werkgroep-Sahin. We hebben een reeks mooie voorstellen bedacht, dus er komt nu echt iets op gang.

Gemeenten denken primair aan hun eigen belangen. Ze willen allemaal een grote bioscoop aan de rand van de stad terwijl er steeds minder ruimte is voor groen. Ze zijn terughoudend bij de opvang en huisvesting van vluchtelingen. Om een voorbeeld te geven: slechts tien van onze zestig gemeenten komen hun taakstelling voor de huisvesting van statushouders  na. Dan is het toch goed dat er een provincie is die bij bovengemeentelijke problemen voor het grotere geheel gaat.”

Waar bent u trots op?

“Op mijn initiatief is een werkgroep gevormd die nadenkt hoe de betrokkenheid met de provinciale politiek kan worden vergroot. De uitvoering van onze voorstellen komt inmiddels op gang. De andere partijen moeten het je gunnen. Ik ben heel blij dat dit nu lukt.

Ik heb bij de provincie ook een voorstel ingediend om Artikel 1 op een prominente plek weer te geven bij ons gebouw. Bijna alle partijen hebben hier mee ingestemd. Nu er een verbouwing op stapel staat, maakt dit een goede kans.”

Bekijk ook het video-interview met Huri Sahin

Video met Huri Sahin, fractievoorzitter GroenLinks in Zuid-Holland

(Achter een vrouw die aan een bureau zit te werken, hangt een poster van GroenLinks. De vrouw:)

RUSTIGE MUZIEK

VROUWENSTEM: Ik ben politiek actief geworden na 11 september 2001.
De aanslag op de Twin Towers maakte heel veel indruk op mij.
Het effect van die gebeurtenis was dat er een negatieve houding ontstond richting moslims, argwanend en dat het niet alleen richting moslims maar ook richting mensen met een andere etnische achtergrond.
En dat vond ik niet acceptabel, want zo had ik Nederland niet leren kennen.
Door te luisteren naar wat mensen beweegt, waar mensen zich zorgen om maken en die in de politieke arena naar voren te brengen, kan je het verschil maken want je hebt ook een hoeveelheid aan instrumenten om die zorgen te delen.
Ik heb naast het Statenlidmaatschap ook een bijna fulltimebaan.
Maar die twee functies die ik heb, zijn ook wel een beetje met elkaar verweven.
Ik hou heel erg van politiek.
En wat ik bij ProDemos doe, het activeren van mensen om politiek actief te worden heeft ook raakvlakken. Dus het is wel, in dat opzicht, goed te combineren.
Maar er zijn ook weken, en dat geef ik ook heel eerlijk toe dat het heel erg pittig is.
Mijn werk bij ProDemos, daar hou ik me vooral bezig op dit moment met het activeren van mensen, informeren van mensen over de lokale politiek.
Ik vind het ontzettend leuk om mensen te laten zien hoe zij invloed kunnen hebben op die politieke besluitvorming.
En wij merken ook als zij die cursus hebben gevolgd, na zes bijeenkomsten dat ze ook veel zelfbewuster worden dat ze denken: goh, ik wist niet dat het zo werkte.
Ik durf nu wel die stap zelf te maken om misschien zelf raadslid te worden.
Of in ieder geval weet ik hoe het nu werkt en kan ik dat beïnvloeden.
Artikel 1 van de Grondwet is voor mij hét gelijkheidsbeginsel.
Het is een prachtig artikel, het geeft mij het gevoel dat je mag zijn wie je bent.
En ik ben ook heel blij dat ik als Statenlid, heb ik een motie ingediend om op het provinciehuis zichtbaar te maken, dat artikel.
En dat wordt ook op een hele mooie manier uitgevoerd.
Er komt een interne commissie, met Statenleden, maar ook met ambtenaren en er komt een prijsvraag onder jonge kunstenaars en die gaan dan bedenken hoe dat artikel hier zichtbaar gaat worden.
Ik heb als gemeenteraadslid in Zoetermeer een toen 17-jarige Nederlands-Turkse jongen geholpen.
Hij kwam op tv en het bleek dat hij door een fout van de IND het land zou moeten verlaten.
En toen ik dat zag, dacht ik: daar wil ik wat aan doen.
Ik heb toen zijn situatie in een vertrouwelijke omgeving aan de orde gebracht.
We hebben een brief geschreven aan de toenmalige minister en uiteindelijk is die fout hersteld en mocht hij in Nederland blijven.
En daarna, ik zie hem af en toe hij heeft z'n hbo-opleiding behaald en hij heeft een mooie baan.
En dat vind ik heel mooi om te zien dat je als volksvertegenwoordiger ook iemand echt daadwerkelijk kunt helpen.
In mijn dagelijks werk als Statenlid ben ik vooral ertegenaan gelopen dat je ontzettend veel informatie krijgt, heel veel informatie die ook best behoorlijk technisch en abstract is om te lezen.
Ik merkte het vooral toen ik het dossier Groen ging doen en me bezig ging houden met weidevogels en toen dacht ik: ik ga dit onderwerp toch op een andere manier aanpakken.
Ik ga naar buiten.
En toen ben ik bij een biologische boer op weidevogel-excursie geweest.
En zijn uitleg, door het in het echt te zien dat gaf mij zo veel meer informatie en dat gebruik ik nog steeds als ik het over dat onderwerp heb.

(Het beeld wordt zwart.)