Openstelling burgemeestersvacature Nieuwegein

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Nieuwegein (circa 64.600 inwoners), vacant per 11 mei 2023.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.669,10 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht (tel. 030-2582448) of worden gedownload via www.provincie-utrecht.nl of via www.nieuwegein.nl

Aan sollicitanten wordt gevraagd in hun brief tenminste twee referenten op te geven met vermelding van adres en telefoonnummer.

Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Nieuwegein woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitaties moeten vóór 11 januari 2023 ontvangen zijn door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

Sollicitanten worden verzocht een recente pasfoto (minimaal 1 mb) per e-mail te sturen naar burgemeestersprocedures@provincie-utrecht.nl

Indien per post wordt gesolliciteerd, worden op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” vermeld.

De sollicitatiebrief dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Het is tevens mogelijk om digitaal te solliciteren via: burgemeestersprocedures@provincie-utrecht.nl

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.