Openstelling burgemeestersvacature Scherpenzeel

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester in de gemeente Scherpenzeel (circa 10.400 inwoners), vacant per 1 juni 2018.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.418,68 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester, het videoverslag van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie zijn te downloaden via de internetsite: www.gelderland.nl/themas/politiek/gemeenten/burgemeester-vacatures

Bij eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het Kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland via een e-mail naar kabinet@gelderland.nl.

Het is een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Scherpenzeel woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitaties moeten vóór 25 augustus 2022 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland, bij voorkeur via de internetsite: www.gelderland.nl/themas/politiek/gemeenten/burgemeester-vacatures.

Indien per post wordt gesolliciteerd, worden op de enveloppe de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” vermeld.

De sollicitatiebrief dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Indien een sollicitant een pasfoto bij de brief voegt, wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.