Openstelling burgemeestersvacature Dijk en Waard

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Dijk en Waard (circa 86.800 inwoners). Deze gemeente is per 1 januari 2022 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Heerhugowaard en Langedijk. Daardoor is de burgemeesterspost sinds 1 januari 2022 vacant.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.335,71 bruto per maand.

Alle informatie over de vacature en de profielschets is te vinden op de website van de provincie Noord-Holland.

Bij benoeming tot burgemeester is het een vereiste dat de nieuwe burgemeester in de gemeente Dijk en Waard woont of op korte termijn naar de gemeente verhuist. Er is geen ambtswoning beschikbaar.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening bestaat uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:

Persoonlijk
De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland
De heer A.Th.H. van Dijk
Postbus 3007
2001 DA  HAARLEM
Onder vermelding van 'burgemeestersvacature Dijk en Waard'.

Het is ook mogelijk om per e-mail te solliciteren via  burgemeester@noord-holland.nl

Sollicitaties moeten vóór 25 februari 2022 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.