Openstelling burgemeestersvacature Woudenberg

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Woudenberg (circa 13.700 inwoners), vacant sind 1 juni 2021.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.273,22 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht (tel. 030-2582448), of kan worden gedownload via de websites van de provincie Utrecht en de gemeente Woudenberg.

Aan sollicitanten wordt gevraagd in hun brief tenminste twee referenten op te geven met vermelding van adres en telefoonnummer.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, met op de envelop de woorden "Kabine" en "Vertrouwelijk".

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto (minimaal 1 mb) meesturen. Als sollicitanten een pasfoto meesturen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties moeten vóór 13 juli 2021 ontvangen zijn door de commissaris van de Koning in de provincie Utrecht.

Het is ook mogelijk om digitaal te solliciteren via: burgemeesters@provincie-utrecht.nl

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.