Openstelling burgemeestersvacature Hellendoorn

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Hellendoorn (circa 36.000 inwoners), vacant per 15 december 2021.

De bezoldiging in de inwonersklasse waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.620,48 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester, de livestream van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie is te downloaden via de website.

Voor eventuele vragen kan contact worden opgenomen met het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel via telefoonnummer: 038-4999343 en 038-4999337 of via een e-mail naar burgemeesterszaken@overijssel.nl.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belastingdienst.

Sollicitatiebrieven worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning, maar gestuurd aan ir. A.P. Heidema, commissaris van de Koning in de provincie Overijssel. Sollicitatiebrieven worden aan de commissaris van de Koning aangeboden via de knop ’direct solliciteren’ op de website. Sollicitanten maken hierbij gebruik van DigiD.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de sollicitatie voegen. Als sollicitanten een pasfoto bijvoegen, dan wordt daarmee aan de commissaris van de Koning en aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitaties moeten vóór 9 juli 2021 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Overijssel.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.