Openstelling burgemeestersvacature De Wolden

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente De Wolden (circa 24.400 inwoners), vacant sinds 1 juni 2021.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 8.620,48 bruto per maand.

Alle informatie over de vacature en de profielschets is te vinden op de website van de provincie Drenthe

Met vragen kan contact worden opgenomen met het Kabinet van de commissaris van de Koning via e-mail: burgemeesterszaken@drenthe.nl. Het is ook mogelijk om via dit e-mailadres te solliciteren

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de envelop moeten de woorden "Kabinetschef" en "Vertrouwelijk" worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 28 juni 2021 ontvangen zijn door de commissaris van de Koning in de provincie Drenthe.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.