Openstelling burgemeestersvacature Heumen

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Heumen (circa 16.600 inwoners), vacant per 13 januari 2022.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 7.930,11 bruto per maand.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Gelderland (tel. 026-3599249), via een e-mail naar kabinet@gelderland.nl of via de website. Hier zijn ook de livestream van de profielschetsvergadering en andere relevante informatie te downloaden.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. Deze screening bestaat uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning. Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen. Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure. Op de envelop moeten de woorden "Kabinet" en "Vertrouwelijk" worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 17juni 2021 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland. Het heeft de voorkeur dat sollicitanten per e-mail solliciteren naar het volgende e-mailadres: kabinet@gelderland.nl

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.