Openstelling burgemeestersvacature Noord-Beveland

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Noord-Beveland (circa 7400 inwoners), vacant sinds 27 november 2018.

De gemeente Noord-Beveland is opgeclassificeerd tot de aftreding aan het einde van de raadsperiode in maart 2022. Dat houdt in voor de bezoldiging van de burgemeester van Noord-Beveland dat deze is ingedeeld in inwonersklasse 2 (8.001 tot 14.000 inw.) met als bezoldiging € 7.081,04 per maand (per 1 juli 2019). Mochten Gedeputeerde Staten van Zeeland de opclassificatie na genoemde periode niet verlengen, dan blijft de burgemeester van Noord-Beveland na de datum voor wat betreft de bezoldiging ingedeeld in inwonersklasse 2 tot aan de herbenoemingsdatum van de burgemeester.

De profielschets van de te benoemen burgemeester kan worden aangevraagd bij mevrouw

I.M. Teirlinck-Kleppe van het kabinet van de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland (tel. 0118-631851). De profielschets wordt ook geplaatst op de website van de gemeente: www.noord-beveland.nl

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Op de enveloppe moeten de woorden “Kabinet” en “Vertrouwelijk” worden gemeld.

Sollicitaties moeten vóór 19 augustus 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Zeeland.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.