Openstelling burgemeestersvacature Haarlemmermeer

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt belangstellenden uit te solliciteren naar het ambt van burgemeester m/v in de gemeente Haarlemmermeer (circa 153200 inwoners). Deze gemeente is per 1 januari 2019 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Derhalve is de burgemeesterspost per 1 januari 2019 vacant.

De bezoldiging in de inwonersklasse, waartoe deze gemeente behoort, bedraagt € 10.987,80 bruto per maand.

Voor onder meer de volledige tekst van de profielschets van de te benoemen burgemeester kunt u de website

www.noord-holland.nl/bestuur/gemeenten/burgemeestersvacatures raadplegen.

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Sollicitatiebrieven dienen te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning.

Het wordt op prijs gesteld als sollicitanten een recente pasfoto bij de brief voegen.

Als sollicitanten een pasfoto bij de brief voegen, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Sollicitatiebrieven kunnen per post gestuurd worden naar:

Persoonlijk

De commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland

De heer A.Th.H van Dijk

Postbus 3007

2001 DA  HAARLEM

Onder vermelding van burgemeestersvacature Haarlemmermeer

Het is tevens mogelijk om per e-mail te solliciteren naar het volgende e-mailadres: burgemeester@noord-holland.nl

Sollicitaties moeten vóór 30 maart 2019 worden gezonden aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Holland.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Gemeentewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.