Vacature commissaris van de Koning in de provincie Utrecht

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat het ambt van: commissaris van de Koning m/v in de provincie Utrecht per 1 februari 2019 vacant is.

Logo provincie Utrecht

De bezoldiging behorende bij het ambt van commissaris van de Koning bedraagt € 11.427,98 bruto per maand.

De Minister heeft onlangs Provinciale Staten van Utrecht gehoord over de aan de te benoemen commissaris van de Koning te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid.

U kunt de profielschets en nadere informatie tot en met 6 juli 2018 verkrijgen bij de heer mr. A.C.E. Clijnk, plv. hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tel: 06-52809255).

Vanaf 7 juli 2018 kunt u de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij de heer

mr. R.V.G. van Leeuwarden van de afdeling Politieke Ambtsdragers en Weerbaarheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tel. 06-11280397).

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Indien u voor de functie in aanmerking wenst te komen, wordt u uitgenodigd dit uiterlijk 16 juli 2018 kenbaar te maken. Het wordt op prijs gesteld als u een recente pasfoto bij de brief voegt. Als u een pasfoto bij de brief voegt, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Uw sollicitatie dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning en - onder vermelding van de aanduiding “t.a.v. het hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers/Kabinet” en “Vertrouwelijk” op de enveloppe - te worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Indien u de aandacht op geschikte kandidaten wilt vestigen, kunt u dit rechtstreeks schriftelijk (met dezelfde aanduiding op de enveloppe) kenbaar maken aan de Minister. In verband met de voortgang van de procedure worden eventuele suggesties graag zo spoedig mogelijk tegemoet gezien.

Ten behoeve van de selectie worden persoonsgegevens verwerkt. Verwerking gebeurt in overeenstemming met de in de Provinciewet en daarop gebaseerde regelgeving opgenomen procedure. De gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard.