Vacature commissaris van de Koning in de provincie Overijssel

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties maakt bekend dat het ambt van commissaris van de Koning m/v in de provincie Overijssel per 26 oktober 2017 vacant is.

Provincie Overijssel

De bezoldiging behorende bij het ambt van commissaris van de Koning bedraagt €11.427,98 bruto per maand.

De Minister heeft onlangs Provinciale Staten van Overijssel gehoord over de aan de te benoemen commissaris van de Koning te stellen eisen van bekwaamheid en geschiktheid.

U kunt de profielschets en nadere informatie verkrijgen bij het plv. Hoofd van de afdeling Politieke Ambtsdragers/Kabinet van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (tel: 06-52809255). 

Een assessment op één of enkele selectiecriteria kan eventueel deel uitmaken van de procedure; oogmerk daarvan zal dan zijn de vertrouwenscommissie over aanvullende informatie te laten beschikken bij de afronding van het advies.

Voorafgaand aan de voordracht zal de voor te dragen kandidaat door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden gescreend. De screening zal bestaan uit naslag bij de AIVD en fiscaal onderzoek bij de Belasting­dienst.

Indien u voor de functie in aanmerking wenst te komen, wordt u uitgenodigd dit uiterlijk 29 maart 2018 kenbaar te maken. Het wordt op prijs gesteld als u een recente pasfoto bij de brief voegt. Als u een pasfoto bij de brief voegt, dan wordt daarmee aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming gegeven om deze foto te gebruiken tijdens de sollicitatieprocedure.

Uw sollicitatie dient te worden gericht aan Zijne Majesteit de Koning en - onder vermelding van de aanduiding “t.a.v. het plv. hoofd van het afdeling Politieke Ambtsdragers/Kabinet” en “Vertrouwelijk” op de enveloppe - te worden toegezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag.

Indien u de aandacht op geschikte kandidaten wilt vestigen, kunt u dit rechtstreeks schriftelijk (met dezelfde aanduiding op de enveloppe) kenbaar maken aan de Minister. In verband met de voortgang van de procedure worden eventuele suggesties graag zo spoedig mogelijk tegemoet gezien.