DG BZK Kuijpers: 'Vertrouwen in de toekomst'

Vertrouwen in de toekomst! Zoals u weet is dat de titel van het regeerakkoord van het kabinet Rutte-III. Een nieuw kabinet: ik heb het al vaak meegemaakt, maar elke keer is het toch weer spannend. Wat is nieuw? Waar wordt op bezuinigd? Waarvoor is extra geld of nieuwe regelgeving voorzien? Op het ministerie en zeker ook daarbuiten wordt op dit moment door honderden mensen het regeerakkoord gespeld, geduid en van kritische kanttekeningen voorzien. Nu nog even de nieuwe ministers goed inwerken en we kunnen aan de slag.

Chris Kuijpers

Chris Kuijpers

Sinds 1 augustus ben ik directeur-generaal Bestuur en Wonen bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK). En dat bevalt uitstekend. Ik mag me inzetten voor het versterken van de democratie en het openbaar bestuur, maar ook voor zaken die directe betekenis hebben voor het dagelijks leven van mensen. Ik noem de energietransitie en de betaalbaarheid van huurwoningen. Het regeerakkoord zet de lijnen uit voor het beleid van de komende jaren, en ik zie flink wat uitdagingen om onze tanden in te zetten.

Ik doe dat graag op een transparante en toegankelijke manier, samen met u. Zoals ik dat in het verleden ook deed als directeur-generaal bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu: dicht bij de politiek én samen met lokale partijen werken aan maatschappelijke vraagstukken. Want of het nu gaat om de Omgevingswet, het afvalbeleid of het beleid voor luchtkwaliteit: zonder goede programmatische afspraken met de andere overheden kunnen we geen resultaat boeken.

Dat geldt zeker ook in mijn nieuwe baan. Onlangs sprak ik met een aantal burgemeesters over de opvang van mensen uit Sint Maarten. De hulp voor de wederopbouw is erop gericht dat mensen zo veel mogelijk op Sint Maarten kunnen blijven. Maar toch wil een beperkte groep zich in Nederland vestigen. Gemeenten willen dat wij vanuit BZK de regie nemen. Dat is begrijpelijk, maar zonder de gemeenten kunnen we het niet regelen. Inmiddels werken we samen met gemeenten en VNG aan een aanpak. We werken aan dit vraagstuk alsof er maar één overheid is. En voor burgers is dat natuurlijk ook zo! Ik reken erop dat we in de komende jaren nog veel vaker zo zullen werken.

Want dat is één van de mooie dingen van het nieuwe regeerakkoord. Nadrukkelijk wordt de hand uitgestoken naar de medeoverheden om gezamenlijk programmatisch vorm te geven aan de uitdagingen waar we voor staan. Of het nu om klimaat of energie gaat, de ontwikkeling van de decentralisaties in het sociaal domein, woningbouw of migratie.Vertrouwen in de toekomst heb ik zeker. Dat begint met vertrouwen in elkaar. Ik ga graag met u op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen, experimenten en innovaties. Niet als doel op zich, maar in het belang van een sterk openbaar bestuur, een vitale democratie en betaalbaar en goed wonen. Laten we er samen iets moois van maken!

Dit interview verscheen eerder in het Burgemeestersblad van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.